Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Luật sư Equity Law Firm chuyên giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

– Tranh chấp về chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Tranh chấp về chậm thực hiện nghĩa vụ giao hàng;

– Tranh chấp về chậm thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ;

– Tranh chấp về chất lượng hàng hóa, chất lượng sản phẩm;

– Tranh chấp về áp dụng điều kiện bất khả kháng;

– Tranh chấp do tạm dừng, đơn phương, đình chỉ thực hiện Hợp đồng;

– Và các tranh chấp khác có liên quan.

Trường hợp các tranh chấp thương mại quốc tế được giải quyết tại Việt Nam, các bên đương sự cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế có thể được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài hoặc Tòa án, cụ thể như sau:

1.1. Giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm Trọng tài

Tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài khi các bên có thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập bằng văn bản.

Việc giải quyết vụ án bằng trọng tài phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Điều 4 Luật Trọng tài thương mại quy định như sau:

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

1. Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.

2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.

3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

1.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án

Trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài; hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu; thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

 

  1. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp
  2. Các chế tài áp dụng trong trường hợp vi phạm Hợp đồng