THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Posted on Posted in Giấy phép con, Lĩnh vực pháp luật

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hay còn gọi là giấy phép phòng cháy chữa cháy là một loại giấy phép con. Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt dự án và cấp giấy phép xây dựng. Vậy đối tượng nào cần được cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy và thủ tục cấp ra sao?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013.

– Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy gồm: 

2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

a) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

b) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải.

Dự án,công trình tại phụ lục IV của nghị định này bao gồm 20 loại công trình, dự án. Có thể chia ra làm các nhóm gồm dự án thiết kế quy hoạch; thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; chấp thuận xây dựng địa điểm, công trình. 

Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ.

2.2. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

2.3.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

a) Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

– Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định này.

b) Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

– Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

c) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

– Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

d) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

– Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

– Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

đ) Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

– Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

– Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

– Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

2.2.2. Nộp hồ sơ

Hồ sơ cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy được nộp tại Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. 

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ. Hồ sơ thẩm duyệt phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện. 

Hiện nay, việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy có thể được nộp dưới hai hình thức là nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. 

2.2.3. Thời hạn thẩm duyệt

Sau khi nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan có thẩm quyền, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được thẩm duyệt trong thời hạn luật định. 

Đối với mỗi đối tượng có một thời hạn thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy khác nhau. Thời hạn thẩm duyệt được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Điều 15 Nghị định 79/2019 quy định về thời hạn thẩm duyệt như sau:

–  Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án thiết kế quy hoạch.

–  Không quá 05 ngày làm việc đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.

– Đối với thiết kế cơ sở:

Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; Không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

– Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

– Không quá 10 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

2.3. PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy được quy định tại khoản 9 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Cụ thể, phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới. Hiện nay việc tính phí được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời