Luật sư và cộng sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM Equity Law Firm  giới thiệu cơ cấu tổ chức các phòng ban, cụ thể như sau:   I. BAN GIÁM ĐỐC 1. THẠC SĨ, LUẬT SƯ PHAN CÔNG TIẾN Vị trí hiện tại: Luật sư Điều hành Email: tienpc@equitylaw.vn Kinh nghiệm chuyên môn: Gần 10 năm kinh nghiệm […]