CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên các giao dịch. Thông thường Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số hợp đồng, giao dịch phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Vậy các hợp đồng, giao […]

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật […]

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị […]

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; định hướng phát triển công ty và thông qua các quyết định quan trọng của công ty cổ phần. Trình tự họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện khi thay đổi quy mô hoạt động đầu tư. Vốn điều lệ của doanh nghiệp phải được đăng ký. Do vậy khi thay đổi vốn điều lệ thì cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục đăng ký tăng […]

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định như thế nào về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần? Những ai và […]

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC PHÁ SẢN

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Hoạt động đầu tư, kinh doanh có nhiều cạnh tranh dẫn đến việc những doanh nghiệp không thích ứng thường sẽ bị đào thải. Điển hình của việc đào thải là tình trạng phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Vậy khi nào doanh nghiệp, hợp tác xã rơi vào tình trạng phá sản? […]