QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung và hình thức thông qua nghị quyết là các căn cứ để xem xét tính có hiệu lực của nghị quyết. Do vậy, để đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực và không bị hủy, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do người triệu tập họp dự thảo và tiến hành thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong hai hình thức gồm biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2.1.1. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 buộc phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể bao gồm các vấn đề:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề trong nội dung nghị quyết. Việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng cách thu thẻ. Thẻ biểu quyết tán thành sẽ được thu trước, sau đó đến thẻ biểu quyết không tán thành và tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

2.1.2. HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị thực hiện khi thấy cần thiết. Các vấn đề có thể biểu quyết bằng hình thức này là các vấn đề liên quan đến lợi ích của công ty, trừ các vấn đề buộc phải biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. 

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện như sau: 

Bước 1: Hội đồng quản trị gửi hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết bao gồm: 

– Phiếu lấy ý kiến; nội dung phiếu lấy ý kiến phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014; 

– Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

– Các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác dài hơn thì thực hiện theo Điều lệ.

Bước 2: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng một trong hai hình thức bao gồm gửi fax; gửi thư; hoặc gửi thư điện tử. Bằng bất kỳ hình thức nào, nội dung của phiếu trả lời cũng phải được giữ bí mật. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết. 

Bước 3: Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Việc kiểm phiếu phải được lập biên bản theo quy định của pháp luật. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu

2.2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tán thành nhất định. Tùy vào từng nội dung mà pháp luật, Điều lệ công ty quy định tỷ lệ cụ thể để được thông qua. 

Các nội dung được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành được quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Cụ thể gồm:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Đối với các nội dung khác (trừ nội dung phải thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu), tỷ lệ được thông qua tối thiểu là 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Tỷ lệ này cũng áp dụng đối với nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.  

2.3. HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về thời điểm có hiệu lực, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua; hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

Trường hợp trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết không thực hiện đúng quy định nhưng được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì nghị quyết đó vẫn hợp pháp và có hiệu lực. 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Các nghị quyết bị yêu cầu hủy bỏ vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác. Ngoài ra, các nghị quyết có thể chấm dứt hiệu lực theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

 TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

– NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN