ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đây cũng là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính định hướng cho công ty được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Vậy điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN 

2.1. Khái niệm

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

2.2. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.

– Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết 

– Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

2.3. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thời gian:

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng.

Nội dung:

– Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

– Báo cáo tài chính hằng năm;

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

– Báo cáo của từng thành viên Hội đồng quản trị;

– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty,

– Báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

– Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2.4. Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp:

– Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty;

– Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có yêu cầu;

– Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

– Trường hợp khác nếu điều lệ công ty có quy định.

Thời hạn: 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong vòng 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định trong Điều lệ công ty có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG”

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                        

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 078 569 0000 –  0969 099 300


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP