ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA

Posted on Posted in Đất đai, Lĩnh vực pháp luật

Tách thửa là một trong các quyền của người sử dụng đất. Nguyên nhân tách thửa có thể do nhu cầu sử dụng của người sử dụng đất; do chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần thửa đất; do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình; do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất,…. Điều kiện và thủ tục tách thửa trên thực tế được quy định ra sao? 

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về “Điều kiện và thủ tục tách thửa” như sau:


ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA
      EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai 2013.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA

Mỗi tỉnh thành sẽ quy định điều kiện tách thửa khác nhau về diện tích tối thiểu được tách thửa; chiều rộng mặt tiền; chiều sâu so với chỉ giới xây dựng. Các điều kiện này được thể hiện trong quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể:

– Khi tách thửa, diện tích, chiều rộng mặt tiền, chiều sâu tối thiểu của thửa đất được tách còn lại và thửa đất mới hình thành không được nhỏ hơn theo quy định điều kiện tách thửa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

– Đất tách thửa không thuộc trường hợp không được tách thửa theo quy định của địa phương. 

Ngoài ra, khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014 quy định:

Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Ví dụ: Điều kiện tách thửa tại Thành phố Hà Nội hiện nay như sau: 

Điều kiện 1: Diện tích tối thiểu

Khu vực

Diện tích tối thiểu

– Các phường, thị trấn

Không nhỏ hơn 30 m2

– Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

Không nhỏ hơn 30 m2

– Các xã vùng đồng bằng

Không nhỏ hơn 40 m2

– Các xã vùng trung du

Không nhỏ hơn 60 m2

– Các xã vùng miền núi

Không nhỏ hơn 75 m2

Điều kiện 2: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 03 m trở lên.

Điều kiện 3: Không thuộc các trường không được phép tách thửa,

2.2. THỦ TỤC TÁCH THỬA

2.2.1. Chuẩn bị hồ sơ

Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ khi tách thửa bao gồm: 

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, hồ sơ còn phải kèm theo:

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân của người sử dụng đất. 

– Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án: Người nhận chuyển quyền phải nộp giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (Bản sao chứng thực)

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì tổ chức bị thu hồi đất phải nộp Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đền bù, nhận đền bù khi Nhà nước thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng (Bản sao chứng thực);…

2.2.2. Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể: 

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

– Địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp qua đường bưu điện.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2.2.3. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. 

Theo Nghị định 43/2014, cơ quan có thẩm quyền tách thửa sẽ thực hiện các công việc sau: 

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

– Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Về thời gian thực hiện việc tách thửa, khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định không quá 15 ngày

2.3. PHÍ, LỆ PHÍ TÁCH THỬA

Khi thực hiện thủ tục tách thửa, người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các phí, lệ phí cần phải nộp khi tách thửa bao gồm:

– Lệ phí trước bạ nhà đất: 0.5% giá trị tài sản

– Phí thẩm định địa chính

– Phí trích đo địa chính

– Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: theo quy định của từng địa phương

– Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp tách thửa do chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất. …

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.      

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời