HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường về đất và tài sản trên đất, người sử dụng đất còn nhận được các khoản hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm; hỗ trợ tái định cư và các khoản hỗ trợ khác.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai 2013.

– Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

– Thông tư 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

– Thông tư 80/2017/TT-BTC, ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

– Quyết định 63/2015/QĐ-TTg, ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 

2.1.1 Đối tượng hưởng hỗ trợ

– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất giao đất nông nghiệp;

– Nhân khẩu của hộ gia đình được giao đất mà phát sinh sau thời điểm được giao đất;

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp nhưng chưa được giao đất; đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc do khai hoang;

– Hộ gia đình, cá nhân được nhận giao khoán đất nông nghiệp từ các nông trường, lâm trường, tập đoàn nông nghiệp và hợp tác xã;

– Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị ngưng sản xuất khi nhà nước thu hồi đất;

– Người lao động trong các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2.1.2 Điều kiện hưởng hỗ trợ

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100, Điều 101, Điều 102 Luật Đất đai 2013;

– Có hợp đồng giao khoán với hộ gia định cá nhận nhận giao khoán đất;

– Có xác nhận của UBND xã đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. (Nội dung, tiêu chuẩn xác nhận được quy định tại Điều 3, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT);

– Có hợp đồng lao động với người lao động trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

2.1.3 Tổ chức thực hiện

Hỗ trợ ổn định đời sống:

– Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ 6 tháng; nếu phải di chuyển nơi ở thì được hỗ trợ 12 tháng; nếu phải di chuyển tới địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ tối đa 24 tháng.

– Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ 12 tháng; nếu phải di chuyển nơi ở thì được hỗ trợ 24 tháng; nếu phải di chuyển tới địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ tối đa 36 tháng.

– Diện tích đất thu hồi để xác định mức hỗ trợ tính riêng cho mỗi quyết định thu hồi đất; không cộng dồn các quyết định với nhau.

– Diện tích đất được dùng để xác định mức hỗ trợ là diện tích đất trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

– Khoản hỗ trợ được tính trên tổng số nhân khẩu trong hộ gia đình. Mỗi nhân khẩu được hưởng khoản hỗ trợ tương đương 30 kg gạo cho mỗi tháng được hưởng hỗ trợ.

– Trong trường hợp thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác.

Hỗ trợ ổn định sản xuất:

– Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ cây con giống; các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm; dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

– Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh được hỗ trợ tối đa 30% một năm thu nhập sau thuế. Thu nhập sau thuế được xác định theo trung bình thu nhập sau thuế 03 năm liền kề. Thu nhập sau thuế căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận, trường hợp chưa được chấp thuận thì căn cứ vào kê khai của doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế.

– Người lao động trong tổ chức sản xuất kinh doanh được hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc tối đa 6 tháng.

2.2. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, TÌM VIỆC LÀM

2.2.1 Đối tượng hưởng hỗ trợ

– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất giao đất nông nghiệp;

– Nhân khẩu của hộ gia đình được giao đất mà phát sinh sau thời điểm được giao đất;

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp nhưng chưa được giao đất; đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc do khai hoang.

– Hộ gia đình, cá nhân được nhận giao khoán đất nông nghiệp từ các nông lâm trường, tập đoàn nông nghiệp và hợp tác xã, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên nông lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ mất sức được hưởng trợ cấp.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà khi thu hồi đất phải di chuyển nơi ở.

2.2.2 Tổ chức thực hiện

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xác định theo Điều 3, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo; chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm với mức hỗ trợ tối đa bằng 5 lần giá đất nông nghiệp. Diện tích được tính hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính từ kinh doanh dịch vụ thì được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh doanh sản xuất.

– Cá nhân, thành viên hộ gia đình trong độ tuổi lao động có nhu cầu thì được hỗ trợ đào tạo, học nghề, tư vấn, tìm kiếm việc làm.

2.3. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC 

– Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển nơi ở thì được hỗ trợ tái định cư.

– Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản.

– Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình công ích của địa phương.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT“.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ĐAI

BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI