THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIÁ
    EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

– Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1 Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

a) Điều kiện về tác giả, chủ sở hữu

+   Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.

+   Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam; mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày; kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

b) Loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1.  Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

+   Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình; tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+   Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+   Tác phẩm báo chí;

+   Tác phẩm âm nhạc;

+   Tác phẩm sân khấu;

+   Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

+   Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

+   Tác phẩm nhiếp ảnh;

+   Tác phẩm kiến trúc;

+   Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

+   Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+   Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2.  Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại điểm 1 nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3.  Tác phẩm được bảo hộ quy định tại điểm 1 và điểm 2 phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

2.2 Thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả;

Người biểu diễn; Nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình;Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả viết;

Chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên; ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;

Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng;

Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả;

01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt;

Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt; có công chứng/chứng thực.

Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

2.3 Cách thức nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả.

2.4 Trình tự thực hiện

Trường hợp trong nước

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng đối với khu vực miền Trung và miền Nam.

Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Trường hợp nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm; chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp 

Hay có thể ủy quyền chtổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả; quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyn liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

2.5 Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. games-monitoring.com

Trong trường hợp từ chối, Cục Bản quyền tác giả có thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

2.6 Các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận bảo hộ quyền tác giả

1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất.

Đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp:

Bị rách nát, hư hỏng;

Thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

2. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;  chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm; bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả”

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                              

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

– THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG

–  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

ÁP DỤNG CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI