HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Để thi công một công trình, dự án trên thực tế thông thường nhà đầu tư sẽ thuê người thực hiện việc xây dựng công trình đó, bên đầu tư và bên xây dựng sẽ ký kết hợp đồng xây dựng để tiến hành thi công công trình. Bản chất của hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự xây dựng theo thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên, xuất phát từ bản chất công việc xây dựng đòi hỏi các bên trong hợp đồng phải có những điều kiện nhất định. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng cũng được thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên. Đồng thời, thanh toán hợp đồng xây dựng cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng 2014. 

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

2.1.1. Hợp đồng xây dựng là gì?

Về khái niệm hợp đồng xây dựng, khoản Điều 138 Luật Xây dựng quy định:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Vậy hợp đồng xây dựng là thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Việc thỏa thuận phải tuân theo nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng về tính thiện chí; năng lực thanh toán và năng lực thực hiện hợp đồng của các bên;… được quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng và Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Về hình thức, hợp đồng xây dựng phải được thỏa thuận bằng văn bản. Văn bản ở đây có thể là văn bản giấy hoặc thông điệp dữ liệu. Theo Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2005, thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản khi thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.

Nội dung của hợp đồng xây dựng là quyền, nghĩa vụ của bên giao thầu và bên nhận thầu khi thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi các bên ký kết có đủ năng lực hành vi dân sự; việc ký kết được thực hiện theo đúng thẩm quyền; tuân theo các nguyên tắc khi ký kết hợp đồng xây dựng; Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Các loại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng có thể được phân loại dựa vào tính chất, nội dung công việc hoặc theo giá trị hợp đồng. 

Theo tính chất, nội dung công việc có thể chia hợp đồng xây dựng thành:

– Hợp đồng tư vấn xây dựng;

– Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

– Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ lắp đặt vào công trình xây dựng;

– Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (EC)

– Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (EP)

– Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (PC)

– Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ bà thi công xây dựng công trình (EPC)

– Hợp đồng chìa khóa trao tay

– Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công 

–  Hợp đồng xây dựng khác.

Dựa vào giá trị hợp đồng, có thể phân hợp đồng xây dựng thành:

– Hợp đồng trọn gói;

– Hợp đồng theo đơn giá cố định;

– Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

– Hợp đồng theo thời gian;

– Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

– Hợp đồng theo giá kết hợp;

– Hợp đồng xây dựng khác. 

2.2. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Nghĩa vụ thanh toán hợp đồng xây dựng phát sinh khi các điều kiện thanh toán được thỏa thuận trong hợp đồng được thỏa mãn.

Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng xây dựng, Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định:

–  Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. 

– Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

– Đối với hợp đồng trọn gói:

Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

– Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Đối với hợp đồng theo thời gian:

Việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

– Đối với hợp đồng theo chi phí, cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý, lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

Thời hạn thanh toán hợp đồng xây dựng được quy định như sau: 

Thời hạn thanh toán được tính từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc. Cụ thể:

– Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của bên nhận thầu, bên giao thầu phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán.

– Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên giao thầu, ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán phải chuyển đủ giá trị của lần thanh toán đó cho bên nhận thầu.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG